282. LRG CHILD PONY

result entry horse / owner rider
1 435 I SPY A RAINBOW
EMILIE RUCCI
ALESSANDRA VELTRI
2 249 BYE FOR NOW
SARIKA SOMAIYA
SARIKA SOMAIYA
3 575 CADET BLUE
STELLA CHERNOFF
BLAIR WALKER FOX
4 574 JASPER
SYDNEY ZEBROWITZ
SYDNEY ZEBROWITZ
5 630 MAVERICK
MARIA SOLOMOU
MARIA SOLOMOU

283. LRG CHILD PONY

result entry horse / owner rider
1 575 CADET BLUE
STELLA CHERNOFF
BLAIR WALKER FOX
2 435 I SPY A RAINBOW
EMILIE RUCCI
ALESSANDRA VELTRI
3 574 JASPER
SYDNEY ZEBROWITZ
SYDNEY ZEBROWITZ
4 249 BYE FOR NOW
SARIKA SOMAIYA
SARIKA SOMAIYA
5 630 MAVERICK
MARIA SOLOMOU
MARIA SOLOMOU

284. LRG CHILD PONY U/S

result entry horse / owner rider
1 630 MAVERICK
MARIA SOLOMOU
MARIA SOLOMOU
2 575 CADET BLUE
STELLA CHERNOFF
BLAIR WALKER FOX
3 435 I SPY A RAINBOW
EMILIE RUCCI
ALESSANDRA VELTRI
4 249 BYE FOR NOW
SARIKA SOMAIYA
SARIKA SOMAIYA
5 574 JASPER
SYDNEY ZEBROWITZ
SYDNEY ZEBROWITZ